ஜேகேவின் சில குறிப்புகள்: December 2007

ஜேகேவின் சில குறிப்புகள்

பல தேடல்களின் சில சுவடுகள்

Thursday, December 20, 2007

பிலைகழும் யெநக்குப் பிடிக்கும்

னேர்ரு யென்ண ணிநைத்துக்கொந்டிறுண்தாய்
கநவிள் யேண் வறவிழ்ளை?

வுன்நைத்தாண். மரண்துபோநேண். எந்ந எலுதுகிராய்?

வுன்நைத்தாண்.

யிவ்வலஉ பிலைகழ்!

உண்ணிள் பிளை யிழ்ழையோ?

இள்ளை, இறுந்தாழும் யிது அதிகம்.

யெனக்காகத்தான் எலுதுகிரேந்
ணீ படித்து பாறாட்டவள்ழ
யெண் தவரெள்ளாம் அரியாமள்
மட்டும் செய்யப்பட்டவையழ்ள
பிலைகழும் யெணக்குப் பிடிக்கும்

Labels: