ஜேகேவின் சில குறிப்புகள்: April 2009

ஜேகேவின் சில குறிப்புகள்

பல தேடல்களின் சில சுவடுகள்

Thursday, April 30, 2009

தமிழனாக இருப்பதை விட எருமையாக இருப்பதின் நன்மைகள்நன்றி:
அனாதை ஆனந்தன்
NegativeSpace Media

Labels: ,